Všeobecné obchodní podmínky : TITLE

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Tyto smluvní podmínky se vztahují na vaše pouívání slueb a produkt na webové servery ("Sluby" nebo samostatn "Sluba"), které zveejují odkaz na tyto Smluvní podmínky a které nám poskytujeme
Tím, e pistupujete ke slub nebo vyuíváte kteroukoli ze slueb, souhlasíte s tím, e budete dodrovat tyto smluvní podmínky. Tyto smluvní podmínky výslovn obsahují odkaz a zahrnují zásady ochrany osobních údaj sluby a veškeré pokyny, zásady nebo další podmínky nebo vylouení odpovdnosti, které mohou být zveejnny a / nebo aktualizovány v rámci sluby nebo na oznámení, která vám byla zaslána. Pokud s tmito Smluvními podmínkami nesouhlasíte, nepouívejte sluby.
Pouití našich slueb
Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, obsah obsaený v rámci Sluby vetn textu, grafiky, uivatelských rozhraní, vizuálních rozhraní, fotografií, ochranných známek, log, videa, audia, obrázk, aplikací, "), Vetn návrhu, uspoádání, vzhledu a uspoádání takového obsahu, je vlastnn ajem, jeho poskytovateli licencí nebo jeho poskytovateli obsahu a je chránn autorským právem, ochrannou známkou a jiným duševním vlastnictvím a nekalými Zákony o hospodáské souti.
Nesmíte kopírovat, zobrazovat, distribuovat, upravovat, publikovat, reprodukovat, ukládat, penášet, odesílat, pekládat nebo vytváet jiné odvozené díla z nebo prodávat, pronajmout nebo licencovat veškerý obsah nebo jakýkoli jeho obsah, nebo produkty nebo sluby získané z Sluby, na jakémkoliv nosii, nikomu jinému, pokud to výslovn nepovoluje tyto Smluvní podmínky nebo jakákoli píslušná licence nebo smlouva o pedplatném nebo oprávnní od nás.
Nesmíte provádt zptné zpracování, rozkládat, dekompilovat nebo pekládat jakýkoli software v Obsahu nebo se jinak pokusit odvodit zdrojový kód takového softwaru, s výjimkou pípad výslovn povolených píslušnými právními pedpisy, bez pedchozího písemného svolení. Nesmíte se zapojit do systematického naítání obsahu ze slueb, ani bychom si bez pedchozího písemného souhlasu pímo nebo nepímo vytvoili nebo kompilovali sbírku, kompilaci, databázi nebo adresá.
Nesmíte bez souhlasu aju vyuívat slueb k publikování nebo šíení jakýchkoli reklamních, propaganích materiál nebo vyzvání ostatním uivatelm slueb k pouití jakéhokoli zboí nebo slueb. Napíklad (ale bez omezení) nesmíte sluby vyuívat k podnikání, ádat o výkon jakékoli innosti, která je zakázána zákonem, nebo k tomu, aby se ostatní uivatelé ucházeli, aby se stali pedplatiteli dalších informaních slueb. Podobn nesmí sluby vyuívat ke stahování a šíení veejných infor- mací nebo shareware pro osobní zisk nebo distribuci více kopií informací z veejného sektoru nebo sharewaru.
Obsah poskytovaný nám nebo publikován na nebo prostednictvím sluby

Nkteré z našich slueb vám umoují odesílat, odesílat, ukládat, odesílat nebo pijímat obsah. Neposkytnete ádné Podání anonymn a vyhlasujete a prohlašujete, e takové Podání je originální. Nemáme ádnou povinnost zobrazovat nebo jinak pouívat jakýkoli Podání, který nám mete poskytnout, a jakýkoli píspvek meme kdykoli dle vlastního uváení odstranit. Odesíláním takového podání také zaruujete a prohlašujete, e vlastníte nebo jinak ídíte všechna práva na vaše podání, vetn, bez omezení, všech práv nezbytných pro udlení oprávnní
Nesmíte pouívat Sluby k publikování nebo šíení jakýchkoli informací (vetn softwaru nebo jiného obsahu), které jsou protiprávní, které porušují nebo porušují práva jiných osob, které jsou hanlivé, zneuívající, nenávistné, profane, pornografické, vyhroující nebo vulgární , Který obsahuje chyby, viry nebo jiné škodlivé komponenty nebo který je jinak zákonem napadnutelný.
Budeme mít právo, nikoliv však povinnost, sledovat podání, abychom urili dodrování tchto podmínek a všech provozních pravidel, která stanovíme, a aby vyhovli jakémukoli zákonu, pedpisu nebo schválené ádosti vlády. Budeme mít právo na základ vlastního uváení upravit, odmítnout zveejnní nebo odebrat jakékoli Podání.
Odškodnní
Tímto souhlasíte s tím, e odškodnete a uchováváte aj neškodný vi jakýmkoli a všem nárokm tetích stran odpovdnosti, ztrát, škod a náklad, vetn, avšak bez omezení, pimených poplatk za právní zastoupení nebo právních poplatk vyplývajících z nebo v souvislosti s vaším Porušení tchto smluvních podmínek a vašeho pouívání neschopnosti pouívat jakoukoli slubu nebo obsah nebo podání.
Licence registrovaného uivatele
Bhem aje se musíte zaregistrovat. Pokud poadujete registraci, souhlasíte s poskytnutím pesných a úplných registraních údaj. Je vaší povinností informovat aj o jakýchkoli zmnách tchto informací. Kadá registrace je pouze pro jednu osobu, pokud není na registraní stránce výslovn uvedeno jinak. aj neumouje objednání jiných slov, ne je pouití sekcí vyadujících registraci pomocí vašeho jména nebo hesla. Nebo pístup prostednictvím jediného jména, který je k dispozici více uivatelm v síti nebo jiným zpsobem. Jako registrovaný uivatel sluby vám per-aj udluje nepevoditelnou, nevýhradní a odvolatelnou licenci k pouívání sluby podle tchto podmínek. S výjimkou výslovn poskytnutých v této smlouv nebo v jakékoliv jiné dohod, kterou máte s ajem, nevlastníte ádné právo, titul nebo licenci v rámci sluby nebo jakéhokoli obsahu nebo podání, které jsou zpístupnny nebo zahrnuty do sluby.
Pouití hesla a zabezpeení
Pouíváte-li pro pístup k slub heslo, nesmíte odhalit heslo a musí pijmout pimená opatení, aby vaše heslo bylo dvrné a bezpené. aj za ádnou odpovdnost za jakékoli škody nebo ztráty související s pouíváním nebo zneuitím hesla nebo útu kvli aktivitám jakékoli tetí strany Mimo kontrolu nebo z dvodu nedodrení dvrnosti a bezpenosti.
O tchto smluvních podmínkách
Termín a ukonení: Jakákoli licence, která vám byla udlena k pouívání jakékoliv sluby, je úinná a do jejího vypršení, dokud ji neustane ukonit, nebo dokud neoznámíte ekanému rozhodnutí o jeho ukonení. Vaše práva vyplývající z licence budou automaticky ukonena bez pedchozího upozornní, pokud nesplníte nkterá ustanovení tchto Podmínek. ajové rezervy máte právo kdykoli pozastavit, perušit nebo zmnit Slubu nebo její dostupnost. Po ukonení licence na slubu ukoníte veškeré pouívání Sluby.
ádná výjimka: Ani porušení nebo zpodní ze strany aju pi uplatování nebo vymáhání jakéhokoli práva, opravného prostedku, moci nebo výsady podle této smlouvy, ani zpsobu jednání mezi stranami nepsobí jako zproštní nebo výkonu jakéhokoli jiného práva, Náprava, moc nebo výsady. ádná ást tchto podmínek nebude povaována za zbavená a ádné porušení nebude souhlasit, pokud takové vzdání se nebo souhlas nebude písemné a nebude podepsáno stranou, o ní se tvrdí, e se vzdala i souhlasila. ádná vzdání se práv nebo souhlasu s jakýmikoli porušeními nebude znamenat zeknutí se jakýchkoli jiných práv nebo souhlas s jiným porušením.
Další podmínky: Dodatené smluvní podmínky se mohou vztahovat na nákupy zboí nebo slueb, na urité ásti nebo rysy sluby a na pedplatné nebo licence u institucí, s nimi mete být zamstnáni nebo pidrueni. Pokud mezi tmito Smluvními podmínkami a podmínkami, které jsou zveejnny nebo pouitelné pro uritou ást Sluby, pro jakoukoli slubu nabízenou slubu nebo prostednictvím Sluby nebo stanovenou v institucionální pedplatné nebo licenní smlouv, Podmínky budou v souvislosti s pouíváním vaší ásti sluby, specifické sluby nebo upsaného nebo licencovaného produktu kontrolovat.
Dodrování zákon: Souhlasíte s dodrováním všech píslušných místních, státních, národních a mezinárodních zákon, pedpis, naízení a pedpis, které se vztahují na vaše pouívání slueb, obsahu nebo jakéhokoli podání.
Oddlitelnost: Pokud jsou nkterá ustanovení tchto Podmínek povaována za neplatná nebo nevymahatelná podle platných zákon, zstávají zbývající ustanovení v plné platnosti a úinnosti.
Rozhodné zákony a místo: Veškeré záleitosti týkající se vašeho pístupu k Slubám nebo jejich vyuívání, vetn všech spor, budou upraveny a vykládány v souladu s právními pedpisy Nizozemska, bez ohledu na jejich kolizní principy, s výjimkou pípad, kdy máte bydlišt Mimo Evropskou unii, budou platit zákony zem regionálního úadu v aji v regionu, kde sídlíte. Výhradní soudní pravomoc a místo konání v souvislosti s jakoukoli alobou nebo alobou vyplývající z nebo v souvislosti s pedmtem této smlouvy jsou soudy píslušné jurisdikce se sídlem v Amsterdamu, Nizozemsko, s výjimkou pípad, kdy máte bydlišt mimo Evropskou unii, V zemi kanceláe v aji v oblasti, kde máte bydlišt, bude mít výlunou píslušnost. Jakékoli nároky vyplývající z vašeho uívání nebo neschopnosti uívání sluby nebo obsahu nebo jakéhokoli podání v souvislosti s vaším uíváním nebo v souvislosti s ním musí být podány do jednoho roku po události nebo je taková reklamace zakázána.
Zmny: Pi aji si vyhrazuje právo kdykoliv a bez pedchozího upozornní zmnit, modifikovat, pidávat nebo odstraovat ásti tchto Smluvních podmínek. Pravideln si tyto podmínky ovte. Vaše další pouívání jakékoliv sluby po pidání zmn znamená, e jste zmny pijali a souhlasili s nimi.